Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze        www.bip.zielonagora.rio.gov.pl


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Status prawny
Rys historyczny
Organizacja
Kolegium Izby
Zasięg terytorialny
Majątek
Kontakt
Ochrona danych osobowych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Działalność Izby
Prowadzone rejestry i ewidencje
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjna
Działalność szkoleniowa
Analizy
Sprawozdawczość JST
Sprawozdania z działalności Izby
Wyjaśnienia i odpowiedzi w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych
Akty podlegające ogłaszaniu w dzienniku urzędowym
Przetargi, ogłoszenia, praca
Archiwum BIP
Uchwały Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały Kolegium
Wystąpienia pokontrolne WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Wystąpienia pokontrolne
Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze
Uchwały SO
Dyscyplina Finansów Publicznych
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalna Komisja Orzekająca

Przejdź do strony głównej BIP - www.bip.gov.pl

Realizacja zadań kontrolnych

Realizacja zadań kontrolnych w 2016 r.     Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze przeprowadził w 2016 roku 39 kontrole gospodarki finansowej i zamówień publicznych, w tym:
   - 24 kontrole kompleksowe,
   - 15 kontroli problemowych.


I. Realizacja planu kontroli
1. Kontrole kompleksowe.
1.1 Plan
     Plan kontroli na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr 211/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 listopada 2015 r. i przewidywał podjęcie w 2016 roku 24 kontroli kompleksowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
- 2 powiatów (Zielonogórski, Wschowski),
- 2 miast na prawach powiatu (Zielona Góra, Gorzów Wlkp.),
- 8 gmin miejsko – wiejskich (Bytom Odrzański, Drezdenko, Iłowa, Krosno Odrzańskie, Sława, Sulechów, Świebodzin, Witnica),
- 12 gmin wiejskich (Brody, Bledzew, Górzyca, Kłodawa, Kolsko, Lubrza, Maszewo, Przewóz, Stare Kurowo, Trzebiechów, Wymiarki, Zabór).


1.2 Realizacja
     Spośród podjętych w 2016 roku 24 kontroli kompleksowych, do dnia 31 grudnia 2016 roku zakończono kontrole 21 jednostek, tj. – 1 powiatu (Zielonogórski), 1 miasta na prawach powiatu (Zielona Góra), 8 gmin miejsko – wiejskich (Bytom Odrzański, Drezdenko, Iłowa, Krosno Odrzańskie, Sława, Sulechów, Świebodzin, Witnica) i 11 gmin wiejskich (Brody, Bledzew, Górzyca, Kłodawa, Kolsko, Lubrza, Maszewo, Stare Kurowo, Trzebiechów, Wymiarki, Zabór). Rozpoczęte w 2016 r. kontrole 3 jednostek, tj. Powiatu Wschowskiego, Miasta Gorzów Wlkp. i Gminy Przewóz zostały zakończone w styczniu 2017 roku.
     Opisana wyżej realizacja planu kontroli kompleksowych zapewnia wykonanie określonego w art. 7 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych obowiązku przeprowadzenia co najmniej raz na cztery lata kompleksowej kontroli gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego.


2. Kontrole problemowe.
2.1 Plan
     Plan kontroli na 2016 r. przewidywał przeprowadzenie 14 kontroli problemowych, jednostek samorządu terytorialnego.

2.2 Realizacja
     W 2016 roku przeprowadzono ogółem 15 kontroli problemowych, w tym 8 kontroli problemowych koordynowanych.
Przeprowadzone kontrole dotyczyły:
1) dochodów z mienia wynikających z najmu lokali użytkowych w latach 2014 - 2015 – 5 kontroli koordynowanych w Gminie Świebodzin, Witnica, Sulechów, Babimost oraz w Zakładzie Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie.
Program kontroli koordynowanej przygotowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku. Celem kontroli koordynowanej było sprawdzenie wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego ustawowego obowiązku ustalania przypadających im należności pieniężnych wynikających z najmu lokali użytkowych oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania wynikającego z art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych;
2) przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2013 – 2015 – 3 kontrole koordynowane w Gminie Trzebiechów, Lubrza, Zabór.
Program kontroli koordynowanej przygotowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Celem kontroli jest zbadanie prawidłowości realizacji przez gminy obowiązku wyłonienia w drodze przetargu podmiotu, który będzie wykonywał usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Kontrola obejmowała wszystkie etapy udzielenia zamówienia publicznego na tę usługę, oraz prawidłowość jej wykonywania w szczególności w aspekcie finansowym, tj. rozliczeń z wykonawcą;
3) terminowości opłacania składek ZUS – 2 kontrole ( Dom Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp. i Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy);
4) rachunkowości – 2 kontrole ( Gmina Skąpe, Gminna Biblioteka w Trzebiechowie);
5) sporządzania i przekazywania sprawozdań – 1 kontrola (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim);
6) dochodów i wydatków – 1 kontrola (Powiat Słubicki);
7) zakładowego funduszu świadczeń społecznych – 1 kontrola (Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze.


3. Kontrole doraźne i sprawdzające.
3.1. Kontrole doraźne
    Plan kontroli na 2016 r. nie zawierał ustalonej liczby kontroli doraźnych przewidzianych do przeprowadzenia, ponieważ corocznie liczba takich kontroli uzależniona jest od wpływających do Izby skarg, wniosków i sygnałów. W 2016 roku nie przeprowadzano kontroli doraźnych.
3.2. Kontrole sprawdzające
    Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych dokonywane było przez inspektorów kontroli podczas każdej kontroli kompleksowej. W 2016 r. nie były podejmowane odrębne kontrole, o których stanowi art. 7a ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
II. Wyniki działalności kontrolnej
     Stwierdzone podczas kontroli fakty, stanowiące podstawę do oceny działalności kontrolowanych jednostek przedstawiane były w protokołach kontroli. W kierowanych do kierowników jednostek, po zakończeniu kontroli, wystąpieniach pokontrolnych wskazywano źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i usprawnienia badanej działalności.
     Po zakończonych 39 kontrolach, wystąpienia takie skierowano do 35 jednostek, w których wskazano 346 wniosków pokontrolnych, zmierzających do usunięcia nieprawidłowości i usprawnienia działalności badanych podmiotów. Po zakończeniu 4 kontroli problemowych (Gmina Skąpe, Miasto i Gmina Babimost, Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy, Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp.) nie kierowano wystąpień pokontrolnych w związku z nie stwierdzeniem nieprawidłowości.
     W przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości kwalifikowanych jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych kierowane były zawiadomienia o popełnieniu czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych. Ogółem w 2016 r., w okresie od 01.01.2015 do 31.12. 2015 r., do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych skierowano 12 zawiadomień dotyczących 13 osób i 24 przypadków popełnienia czynów noszących znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Dodanie informacji: Ilona Ogiba, 05-05-2004 11:15
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Duczmal, 06-04-2017 12:48
Informację obejrzano: 7178 razy.


rejestr zmian drukuj dokument


redakcja  statystyki  pomoc